Kiedy podpisać umowę na przeniesienie numeru ?

Naszym zdaniem najlepiej taką umowę podpisać w okresie trwania ostatnich 3 miesięcy umowy z dotychczasowym Operatorem nie póżniej jednak niż 30 dni przed dniem zakończenia tej umowy.

Przed przeczytaniem niniejszego rozdziału sugerujemy zapoznanie się z naszym krótkim słownikiem określeń telekomunikacyjnych >>

Najlepszym okresem do podpisania umowy na przeniesienie numeru do nowego Operatora ( Dostawcy Usług) jest okres końcowy umowy z dotychczasowym Operatorem. Taki okres końcowy  jest dość długi i rozpoczyna się zazwyczaj od 6 miesięcy przed datą zakończenia umowy. W tym czasie Operatorzy już próbują namawiać Klienta do podpisania następnej umowy terminowej kusząc przy tym nowym atrakcyjnym telefonem za atrakcyjną promocyjną cenę. Czasami Operatorzy zaczynają pierwsze próby przedłużania umowy termionowej nawet 9 miesięcy przed zakonczeniem bieżącej umowy (np. dla klientów biznesowych).

 

Kiedy dokona się przeniesienie?

Podpisanie umowy na przeniesienie numeru nie oznacza, że w momencie podpisania rozpoczyna się zmiana Operatora. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16.12.2010 r. przeniesienie numeru następuje z dniem rozwiązania umowy o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych z dotychczasowym Dostawcą. Ogromna większość umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych jest podpisywana przez Operatorów jako umowy na czas określony. Rozwiązanie takiej umowy, przed okresem na jaki została zawarta , wiąże się z koniecznością zwrotu przez abonenta części ulgi. Aby tego uniknąć najlepiej jest doprowadzić do zakończenia dotychczasowej umowy. Jednak nie jest to takie proste ponieważ większość Operatorów stosuje dodatkowe zapisy informujące, że umowa zawarta na czas określony przekształca się, po upływie czasu na jaki została zawarta, w umowę na czas nieokreślony, chyba że Abonent złożył dyspozycję nieprzedłużania umowy ponad okres na jaki została zawarta. Taka dyspozycja musi być jednak złożona przed upływem okresu, na który umowa została zawarta, z zachowaniem okresu wypowiedzenia, trwającego co najmniej jeden pełny okres rozliczeniowy. Taki okres rozliczeniowy to z reguły jeden miesiąc. Podobne zapisy znajdują sie u wszystkich operatorów.  Tak więc najlepiej taką dyspozycję złożyć z pewnym zapasem czasowym i dlatego sugerujemy podpisanie umowy na przeniesienie numeru (z jednoczesnym złożeniem dyspozycji rozwiązania dotychczasowej umowy) nie póżniej niż 30 dni przed dniem zakończenia dotychczasowej umowy. Oczywiście dyspozycję taką składa w naszym imieniu nasz nowy Operator do którego przenosimy numer. W przypadku niezłożenia takiej dyspozycji w odpowiednim terminie umowa nasza z dotychczasowym Operatorem przekształca się w umowę na czas nieokreślony. Aby dalej taką umowę rozwiązać obowiązuje nas także okres wypowiedzenia ze skutkiem prawnym nie wcześniej, niż na koniec okresu rozliczeniowego następującego bezpośrednio po okresie rozliczeniowym, w którym Operator otrzymał pismo Abonenta o wypowiedzeniu umowy.

Zakończenie dotychczasowej umowy?

Jak zatem wynika Klient powinien znać datę zakończenia dotychczasowej umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Jednak dokładne ustalenie daty zakończenia umowy nie jest znowu takie proste - regulują to regulaminy i umowy Operatorów. Zazwyczaj czas trwania umowy na czas określony zaczyna się od daty aktywacji a kończy się z reguły na koniec okresu rozliczeniowego. Przy obliczeniu tego okresu, na który Umowa została zawarta, nie uwzględnia się okresu, przez który Karta SIM pozostawała nieaktywna z powodu opóźnienia  Abonenta w zapłacie za Usługi Telekomunikacyjne itp. Informacje o dokładnej dacie zakończenia umowy Klient może uzyskać telefonicznie w BOK u swojego Operatora lub on-line na stronie www (dla zarejestrowanych abonentów). Poza tym, datę tą powinien podać dotychczasowy Operator w odpowiedzi na złożoną dyspozycję nieprzedłużania umowy.

Przeniesienie bez konsekwencji

Jednym z celów jaki stawia sobie nasza platforma Przeniesienie.com to wspomaganie i proponowanie tylko takiego wariantu przeniesienia numeru, który nie narazi Klienta na jakiekolwiek dodatkowe koszty u dotychczasowego Operatora. Chodzi o to aby nie powodować dla Klienta niepotrzebnych kosztów  związanych ze zwrotem ulgi choćby dotyczyło to nawet niedużego zwrotu obejmującego  tylko kilka dni. Taki bezpieczny wariant przeniesienia to wybranie trybu przeniesienia numeru i rozwiązania  umowy z dotychczasowym Operatorem z zachowaniem okresu wypowiedzenia ze skutkiem na dzień zakończenia tej umowy. Podpisując umowę z nowym operatorem Abonent jest zobowiązany podpisać specjalne oświadczenie informujące, że jest świadomy konsekwencji, w tym finansowych, wynikających z rozwiązania umowy z dotychczasowym Operatorem przed upływem okresu, na jaki umowa została zawarta, a także tego, że konsekwencje te nie obciążą nowego Operatora , w szczególności zobowiązania do zwrotu udzielonej ulgi (w wysokości określonej w umowie z dotychczasowym Operatorem).

Podsumowanie

Tak więc fizycznie proces przeniesienia numeru powinien nastąpić w dniu zakończenia umowy terminowej z dotychczasowym Operatorem. Aby proces przeniesienia odbył sie bez większych zakłóceń i uciążliwości dla Klienta, umowę o przeniesieniu numeru należy koniecznie podpisać z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym. Silna konkurencja na rynku usług telekomunikacyjnych i duży stopień nasycenia tego rynku zmusza operatorów do coraz lepszych ofert na przeniesienie numeru. Ostatnio bardzo popularne są propozycje podpisanie umowy na przeniesienie numeru na 6 miesięcy do końca zakończenia poprzedniej umowy abonenckiej. Oferuje się przy tym atrakcyjny smartfon w promocyjnej cenie, który może być używany przez abonenta zanim dokona się przeniesienie do innej sieci. Proponuje się także kartę sim z numerem tymczasowym w nowej sieci. Za taki numer klient z reguły nie płaci abonamentu a rozlicza się tylko za zrealizowane przez niego usługi według cennika podstawowego danego operatora. Jeżeli klient nie będzie korzystał w tym czasie z usług nowej sieci to nic nie będzie musiał płacić. Bardzo często aby zachęcić klientów do używania numeru tymczasowego operatorzy dokładają dodatkowe bezpłatne pakiety minut czy sms-ów. Numer tymczasowy w momencie dokonania się procesu przeniesienia zamienia się na numer dotychczasowy klienta.

 

 
    Jeśli informacja na stronie była przydatna - Poleć nas na Facebooku

 


więcej
więcej
© Przeniesienie.com Wszelkie prawa zastrzeżone 2011