Podstawy prawne dotyczące przeniesienia numeru

► ►   ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie warunków korzystania z uprawnień w publicznych sieciach telefonicznych

►►Wzór wymaganego oświadczenia 

►► Dostęp do sieci ruchomych dla usług stacjonarnych - Pismo Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej
 Fragment Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne

Art. 71.

1. Abonent będący stroną umowy z dostawcą usług zapewniającym przyłączenie do publicznej sieci

telefonicznej może żądać przy zmianie dostawcy usług przeniesienia przydzielonego numeru do

istniejącej sieci operatora na:

1) obszarze geograficznym - w przypadku numerów geograficznych;

2) terenie całego kraju - w przypadku numerów niegeograficznych.

1a. (uchylony).

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do przenoszenia numerów pomiędzy stacjonarnymi i ruchomymi

publicznymi sieciami telefonicznymi.

3. Za przeniesienie przydzielonego numeru nie pobiera się opłat od abonenta.

4. Prezes UKE prowadzi bazę danych zawierającą przeniesione numery, o których mowa w ust. 1.

5. Operator publicznej sieci telefonicznej jest obowiązany połączyć tę sieć bezpośrednio lub za

pośrednictwem publicznej sieci telefonicznej innego operatora z bazą danych, o której mowa w ust.

4. Operator publicznej sieci telefonicznej jest obowiązany dokonywać na bieżąco aktualizacji bazy

danych, o której mowa w ust. 4.

Art. 71a.

Abonent, o którym mowa w art. 71, żądając przeniesienia przydzielonego numeru może rozwiązać umowę z dotychczasowym dostawcą usług bez zachowania terminów wypowiedzenia określonych w rozwiązywanej umowie. W takim przypadku abonent jest obowiązany do uiszczenia opłaty dotychczasowemu dostawcy usług w wysokości nieprzekraczającej opłaty abonamentowej za okres wypowiedzenia, nie wyższej jednak niż opłata abonamentowa za jeden okres rozliczeniowy, powiększonej o roszczenie związane z ulgą przyznaną abonentowi obliczoną proporcjonalnie do czasu pozostającego do zakończenia trwania umowy.

Art. 72.

1. Abonent będący stroną umowy z dostawcą usług zapewniającym przyłączenie do stacjonarnej

publicznej sieci telefonicznej operatora o znaczącej pozycji rynkowej może wybrać dowolnego

dostawcę publicznie dostępnych usług telefonicznych, którego usługi są dostępne w połączonych

sieciach.

2. Z tytułu dokonania wyboru dostawcy publicznie dostępnych usług telefonicznych, o którym mowa

w ust. 1, nie przysługuje roszczenie w stosunku do abonenta.

3. Kierując się potrzebami abonentów w zakresie wyboru dostawcy usług, Prezes UKE, po

przeprowadzeniu zgodnie z art. 21 analizy rynku usług świadczonych w ruchomej publicznej sieci

telefonicznej, może w drodze decyzji, o której mowa w art. 24, nałożyć na wyznaczonego operatora o

znaczącej pozycji na tym rynku obowiązek realizacji na rzecz abonentów przyłączonych do jego sieci

uprawnienia, o którym mowa w ust. 1.

Art. 73.

Minister właściwy do spraw łączności określi, w drodze rozporządzenia, warunki korzystania z

uprawnień, o których mowa w art. 69-72, uwzględniając dostępność usług telefonicznych, możliwości

techniczne publicznych sieci telefonicznych oraz istniejące zasoby numeracji.


 więcej
więcej
© Przeniesienie.com Wszelkie prawa zastrzeżone 2011