Regulamin serwisu Przeniesienie.com

I. Informacje ogólne 

 1. Regulamin określa zasady korzystania z serwisu Przeniesienie.com , zakres odpowiedzialności oraz inne informacje.
 2. Korzystając z serwisu Przeniesienie.com Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia oraz zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
 3. Przeniesienie.com  pośredniczy w udostępnianiu usług świadczonych przez Dostawców Usług. W takiej sytuacji do usług Przeniesienie.com  zastosowanie ma Regulamin, natomiast do usług świadczonych przez Dostawców Usług zastosowanie mają regulaminy szczegółowe udostępniane przez tych Dostawców.
 4. Reklamacje wynikające z nieznajomości Regulaminu będą rozpatrywane negatywnie.

 
 II. Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:

Przeniesienie.com- oznacza serwis ( platformę ) należący do Centel-Net  Zakład Usługowo-Handlowy ul. Kostki Napierskiego 14 C 70-783 Szczecin.
Regulamin– niniejszy regulamin serwisu.
Użytkownik- oznacza każdą osobę,  w jakikolwiek sposób korzystającą z serwisu Przeniesienie.com.
Usługi- oznacza usługi świadczone drogą elektroniczną przez Przeniesienie.com.
Usługi pośrednictwa- umożliwienie Użytkownikom, w ramach udostępnionego mechanizmu informatycznego, zawarcia umów z Dostawcami Usług telekomunikacyjnych .
Operator- przedsiębiorca telekomunikacyjny który, ogólnie mówiąc, buduje infrastrukturę telekomunikacyjną ( linie , sieci, urządzenia stanowiące razem publiczną sieć telekom.) Operator może oczywiście być uprawniony do świadczenia usług  telekomunikacyjnych

Dostawca Usług - przedsiębiorca telekomunikacyjny uprawniony do świadczenia usług telekomunikacyjnych. Dostawca Usług nie musi posiadać własnej infrastruktury - może korzystać z infrastruktury innego Operatora
Abonament- usługa polegająca na zapewnieniu Abonentowi gotowości  Operatora ( Dostawcy Usług) do świadczenia Usług Telekomunikacyjnych oraz umożliwieniu  Abonentowi korzystania z Usług Telekomunikacyjnych świadczonych przez Operatora.

Abonent - osoba, która zawarła z Operatorem Umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych i korzysta z Abonamentu.
Oferta bezterminalowa - oferta bez telefonu
publiczna sieć telekomunikacyjna - sieć telekomunikacyjna wykorzystywana głównie do świadczenia publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych.

publicznie dostępna usługa telekomunikacyjna - usługa telekomunikacyjna dostępna dla ogółu użytkowników.

 

III. Warunki świadczenia usług  

 1. Przeniesienie.com  zastrzega, że dla skorzystania z pełnej funkcjonalności, może być konieczne włączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script, Java, Flash oraz cookies.
 2. Serwis Przeniesienie.com  nie ponosi odpowiedzialności i za decyzje lub działania podejmowane przez Użytkownika w związku z korzystaniem z Usług.
 3. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, w szczególności danych niezgodnych ze stanem faktycznym.
 4. Zakazane jest korzystanie z serwisu Przeniesienie.com w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.
 5. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku ich zachowania niezgodnego z powyższymi zastrzeżeniami

IV. Zasady świadczenia usług  

 1. Klient zapoznaje sie z przedstawinymi ofertami różnych Operatorów na platformie Przeniesienie.com
 2. Kient wybiera określoną ofertę i zostaje przekierowany do dedykowanej podstrony www Operatora.

V. Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje dotyczące Usług można zgłaszać pisemnie, w formie listu poleconego, na adres: Zakład Usługowo-Handlowy Centel-Net ul. Kostki Napierskiego 14 C  70-783 Szczecin.
 2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
 3. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia przez Przeniesienie.com

VI. Odpowiedzialność  za korzystanie przez użytkowników z platformy Przeniesienie.com

 1. Przeniesienie.com  zastrzega, że korzystanie z serwisu Przeniesienie.com możliwie jest wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika.
 2. Przeniesienie.com  nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody w tym ewentualne lub wynikowe poniesione przez Użytkowników z powodu przerwy w dostępie Użytkowników do serwisu Przniesienie.com w szczególności spowodowane: działaniem siły wyższej, błędnym działaniem lub awariami, w tym awariami łączy dostawców sieci Internet, awariami sprzętu lub oprogramowania użytkowników oraz nieprzestrzeganiem Regulaminu przez Użytkowników.
 3. Przeniesienie.com  dokłada wszelkich starań, aby dane prezentowane w serwisie były kompletne, aktualne i zgodne ze stanem faktycznym, nie może jednak tego w pełni zagwarantować, w związku z czym nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki wykorzystywania prezentowanych danych w podejmowaniu decyzji
 4. Dane publikowane w Przeniesienie.com mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego ani przepisów o obrocie papierami wartościowymi.

 VII. Prawa własności intelektualnej

 1. Przeniesienie.com  udostępnia w  swoim serwisie  chronione prawem autorskim materiały w tym: dokumenty, znaki towarowe i inne utwory, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę .
 2. Użytkownicy serwisu Przeniesienie.com są uprawnieni do wykorzystywania udostępnianych treści wyłącznie w zakresie własnego osobistego użytku.
 3. Wszystkie prawa zastrzeżone. Prawa do używania, kopiowania i rozpowszechniania wszystkich danych dostępnych w Serwisie podlegają w szczególności przepisom Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.).

 
 VIII. Ochrona prywatności

 1. Przeniesienie.com   w pełni respektuje  prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników.
 2.  Dane osobowe zebrane w formularzach są wykorzystywane wyłącznie przez serwis Przeniesienie.com  i/lub przez Dostawców Usług  w związku z obsługą Użytkownika i świadczeniem usług telekomunikacyjnych przez Dostawców Usług.
 3. W przypadku usług telekomunikacyjnych serwis Przeniesienie.com  zastrzega sobie możliwość przekazywania danych osobowych swoich Użytkowników podmiotom trzecim.  Dane osobowe użytkowników mogą być przekazywane tylko Dostawcom Usług telekomunikacyjnych lub ich Autoryzowanym Przedstawicielom  , z którymi Przeniesienie.com  podpisało stosowne umowy
 4.  

IX. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Dostawcy Usług .
 2. Użytkownik ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania, chyba, że dane, których dotyczy powyższe żądanie są niezbędne do świadczenia danej usługi - wówczas takie oświadczenie będzie równoważne z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług..

X. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2011 r.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy polskiego prawa.
 3.  

więcej
więcej
© Przeniesienie.com Wszelkie prawa zastrzeżone 2011